Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Praxuj s.r.o., IČO 50597523, Nový Svet 1182/40, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko, zapsané v Obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl Sro, vložka č. 30871/S (dále jen "Dodavatel") pro přístup a využívání služeb Dodavatele na internetových stránkách https://testzebra.com.

Úvodní ustanovení

 1. Dodavatel vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“), které upravují práva a povinnosti Dodavatele a uživatelů webových stránek https://testzebra.com (dále jen „TestZebra.com“) při přístupu na stránky TestZebra.com a jejich používání.
 2. Před registrací nebo jiným používáním stránek TestZebra.com je uživatel povinen seznámit se s aktuálním zněním Podmínek a dodržovat povinnosti z nich vyplývající. V případě registrace firemního uživatele je oprávněna tak učinit pouze osoba k tomu oprávněná.
 3. Podmínky jsou závazné pro všechny uživatele služeb a jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené s Dodavatelem.
 4. Dodavatel je plátcem DPH.

Definice

Následující pojmy použité v těchto Podmínkách mají následující význam:

 • Firma/Uživatel/Klient - fyzická nebo právnická osoba, která využívá služby Dodavatele na TestZebra.com za účelem testování určených osob;
 • Podmínky - tyto Všeobecné obchodní podmínky;
 • TestZebra.com - webový portál umístěný na adrese https://testzebra.com;
 • Dodavatel - společnost Praxuj s.r.o., IČO 50597523, Nový Svet 1182/40, Banská Bystrica 974 01, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl Sro, vložka č. 30871/S.

Služby

 1. Dodavatel prostřednictvím TestZebra.com poskytuje Firmám službu spočívající v použití vybraného testu uchazeči o online testování za následujících podmínek:
  • tato služba je dostupná pouze registrovaným Firmám;
  • registrace Firmy je bezplatná;
  • cena za použití jednoho testu je uvedena v ceníku a v uživatelském rozhraní Firmy;
  • zakoupený kredit lze uplatnit do 1 roku od data nákupu;
  • při registraci Firma obdrží 3 kredity zdarma;
  • cena kreditů je uvedena v ceníku;
 2. Ostatní služby jsou poskytovány individuálně na základě dohody.

Použití služby

 1. Pro využívání služeb je Firma povinna se zaregistrovat na stránkách https://testzebra.com vyplněním registračního formuláře. Společnost objednává služby prostřednictvím svého účtu.
 2. Potvrzení vytvoření účtu Firmy ze strany Dodavatele prostřednictvím e-mailové zprávy vede k uzavření rámcové smlouvy.
 3. Individuální smlouva je uzavřena využitím kreditů nebo potvrzením zaplacení kreditů Dodavateli.

Platební podmínky

 1. Cena kreditů je uvedena v ceníku. Dodavatel je plátcem DPH.
 2. Firma může být ze strany Dodavatele upozorněna na blížící se konec platnosti kreditů.

Použití portálu TestZebra.com

 1. Před použitím TestZebra.com je Uživatel povinen seznámit se se zněním Podmínek. Používáním portálu TestZebra.com Uživatel souhlasí se zněním Podmínek a zavazuje se je dodržovat. Pokud Uživatel s Podmínkami nesouhlasí, je povinen portál TestZebra.com okamžitě opustit a dále jej nepoužívat.
 2. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit jakýkoliv účet v případě porušení povinností vyplývajících z Podmínek.
 3. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost o přístupových údajích a zabránit používání účtu třetími osobami, které k tomu nejsou oprávněny.
 4. Účet vytvořený na základě registrace lze kdykoli zrušit prostřednictvím e-mailové zprávy, kterou obdrží Dodavatel.
 5. Přihlášení k účtu Uživatele se provádí zadáním e-mailové adresy uvedené při registraci a následným potvrzením přihlášení z uvedené e-mailové adresy.
 6. Konkrétní využívání služeb probíhá na základě uživatelského rozhraní v účtu spoločnosti.
 7. Firma může (kromě svého přístupu v kategorii „Majitel“) udělit přístup dalším osobám v kategoriích „Administrátor“ a „Uživatel s omezeným přístupem“. Kategorie „Administrátor“ má stejné možnosti jako kategorie „Majitel“, s výjimkou zrušení účtu spoločnosti a převodu statusu „Majitel“. Kategorie „Uživatel s obmedzeným přístupem“ je oprávněna odesílat testy účastníkům testování a zobrazovat výsledky testů těchto účastníků.

Ochrana osobních údajů

Souhlasem s těmito smluvními Podmínkami vzniká mezi klientem a Dodavatelem smluvní vztah, na jehož základě Dodavatel poskytuje Klientovi služby související s testováním osob určených Klientem. V rámci tohoto smluvního vztahu dochází také ke zpracování osobních údajů. V tomto vztahu vystupuje Klient v právním postavení „Správce“ a Dodavatel v právním postavení „Zpracovatele“. Předmětem této kapitoly je pověření Zpracovatele Správcem, aby jménem Správce zpracovával osobní údaje.

Oprávnění ke zpracování osobních údajů

Podle čl. 28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“) a § 34 zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „Zákon o OOÚ“).

Zpracovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje na základě smluvního vztahu, podle této kapitoly a způsobem podle Nařízení GDPR, zákona o ochraně osobních údajů a zvláštních zákonů.

Zpracovatel zajišťuje ochranu osobních údajů subjektů údajů, zejména jejich důvěrnost, integritu a dostupnost, v souladu s Nařízením GDPR, zákonem o ochraně osobních údajů a technickými a organizačními bezpečnostními opatřeními.

Zpracovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje za účelem poskytování služby osobního testování.

Zpracovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje o testovaných osobách (dále jen „subjekty údajů“) v rozsahu běžných osobních údajů, a to: identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje nezbytné pro standardizaci výsledků testů a údaje o ukončení testování (zejména výsledky testů, protokoly, statistiky). Na přání Klienta mohou být při provádění testování zpracovávány také údaje vypovídající o případném podvádění testujícího (zejména poloha, verze prohlížeče, zjištění, zda uživatel dodržel maximální velikost prohlížeče, stav, kolikrát testovaný kurzor opustil okno prohlížeče v průběhu testování, fotografie z webové kamery, pokud testující nevznese námitku) (dále jen „osobní údaje“).

Správce je povinen poskytnout Zpracovateli zákonně získané, správné a aktuální osobní údaje ke zpracování. Pokud je ke zpracování osobních údajů vyžadován souhlas subjektu údajů, Správce zajistí, aby byl souhlas získán a prokázán. V případě změny poskytnutých údajů nebo v případě odvolání souhlasu uděleného subjektem údajů Správce o těchto změnách neprodleně informuje Zpracovatele.

Zpracovatel je oprávněn provádět s osobními údaji tyto operace zpracování: získávání, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, ukládání, pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, zpřístupňování přenosem, šířením nebo jiným způsobem, změna uspořádání nebo kombinování, omezování, výmaz.

Zpracovatel není oprávněn předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Správce souhlasí se zpracováním osobních údajů Zpracovatelem prostřednictvím dalších osob - smluvních partnerů Zpracovatele (dále jen "Další Zpracovatel"), a to následovně:

(1) Poskytovatel služeb spojených s provozem webové platformy (server, hosting, cloud) - United Jobs, j.s.a., Račianska 88B, 831 02 Bratislava - městská část Nové Mesto, IČO 53863241.

(2) Poskytovatel e-mailových služeb (www.mailjet.com) - Mailjet SAS, 4, rue Jules Lefebvre, 75009 Paříž, Francie.

(3) Poskytovatel služeb psychologického testování (v případě psychologických testů) - Thalento® Headquarters, Corda Campus - Corda 6 Hall A | Kempische Steenweg 303/43, 3500 Hasselt, Belgie.

Zpracovatel informuje Správce v případě jakýchkoli změn týkajících se přidání nebo nahrazení Dalších Zpracovatelů aktualizací těchto Podmínek.

Další Zpracovatel zpracovává osobní údaje a zajišťuje jejich ochranu na odpovědnost Zpracovatele. Ustanovení Nařízení GDPR, zákona o OOÚ a této kapitoly o zpracování osobních údajů Zprostředkovatelem se vztahují i na Dalšího Zpracovatele.

Zpracovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje jménem správce po dobu trvání smluvního vztahu.

Zpracovatel je povinen po ukončení poskytování služeb souvisejících se zpracováním osobních údajů bezpečně vrátit nebo vymazat všechny existující kopie obsahující osobní údaje, pokud zvláštní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Slovenská republika vázána, nevyžaduje uchovávání těchto osobních údajů.

V případě, že subjekt údajů uplatní práva podle článků 15 až 22 Nařízení GDPR, která mají vliv na zpracování osobních údajů poskytnutých Zpracovatelem, správce o této skutečnosti neprodleně informuje Zpracovatele. Stejně tak v případě, že subjekt údajů Správce uplatní práva u Zpracovatele, Zpracovatel o této skutečnosti neprodleně informuje Správce.

Zpracovatel s ohledem na povahu zpracování osobních údajů v co největší míře spolupracuje se Správcem vhodnými technickými a organizačními opatřeními při plnění jeho povinnosti přijmout opatření na základě žádosti subjektu údajů podle Nařízení GDPR.

Zpracovatel je povinen poskytnout součinnost v rámci auditu ochrany a kontroly osobních údajů prováděného Správcem nebo auditorem pověřeným Správcem.

Zpracovatel je povinen zpracovávat osobní údaje pouze na základě písemných pokynů Správce, a to i v případě, že se jedná o předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, s výjimkou předání na základě zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána. V případě takového předání je Zpracovatel povinen tento požadavek oznámit Správci před zpracováním osobních údajů, pokud zvláštní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Slovenská republika vázána, takové oznámení nezakazuje z důvodu veřejného zájmu.

Zpracovatel je povinen zachovávat důvěrnost osobních údajů, které zpracovává. Zpracovatel je povinen zajistit mlčenlivost nebo zavázat k mlčenlivosti o osobních údajích i fyzické osoby (jím pověřené osoby a další jím smluvně zavázané osoby), které přijdou do styku s osobními údaji u Správce nebo Zpracovatele, pokud nejsou vázány mlčenlivostí podle zvláštního zákona. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení zpracování osobních údajů.

Zpracovatel poskytuje Správci součinnost při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36 Nařízení GDPR, a to s ohledem na povahu zpracování osobních údajů a informace, které má Zpracovatel k dispozici.

Zpracovatel bez zbytečného odkladu informuje Správce, pokud se domnívá, že pokyn Správce je v rozporu s Nařízením GDPR, zákonem o OOÚ, zvláštním předpisem nebo mezinárodní smlouvou, kterou je Slovenská republika vázána a která se týká ochrany osobních údajů.

Newsletter

 • Dodavatel na TestZebra.com umožňuje zasílání newsletteru s aktuálními reklamními a marketingovými informacemi.
 • Zaškrtnutím příslušného políčka Uživatel (nebo jeho zástupce) souhlasí se zpracováním svého e-mailu za účelem zasílání newsletteru s reklamními a marketingovými informacemi o službách Dodavatele.
 • Uživatel může svůj souhlas se zpracováním údajů kdykoli odvolat v odkazu v obdrženém newsletteru nebo zasláním e-mailu Dodavateli na adresu gdpr@testzebra.com.
 • E-mail je pro účely zasílání newsletteru zpracováván automaticky.
 • Tento systém strany Dodavatele je zapsán v registru informačních systémů osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 • Účelem zpracování je poskytovat uživatelům reklamní a marketingové informace týkající se služeb Dodavatele. Souhlas se uděluje na dobu určitou - na dobu 3 let.

Odpovědnost za škodu

 1. Dodavatel nezaručuje nepřerušený přístup k TestZebra.com , včetně vašeho účtu, ani integritu a bezpečnost TestZebra.com. Dodavatel neodpovídá za škody způsobené uživateli při přístupu na TestZebra.com a jeho používání, včetně škod způsobených stahováním dat zveřejněných na TestZebra.com, škod způsobených přerušením služby, nesprávným fungováním TestZebra.com, počítačovými viry, škodami způsobenými ztrátou dat, disku, neoprávněným přístupem k datovým přenosům uživatele.
 2. Kliknutí na některé odkazy na TestZebra.com může způsobit, že Uživatel opustí TestZebra.com a bude přesměrován na webové stránky třetích stran.
 3. Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoli omezit nebo ukončit přístup Uživatelů na portál TestZebra.com.
 4. Klient je povinen chránit údaje získané při využívání služeb Dodavatele před zneužitím, je povinen je zabezpečit před přístupem neoprávněných osob. V případě porušení této povinnosti nese Klient plnou odpovědnost za škodu.
 5. V případě, že budou vůči Dodavateli vzneseny nároky z důvodu porušení práv třetích osob uvedených v tomto bodě, zavazuje se Klient tyto nároky uspokojit a odškodnit Dodavatele v plné výši.
 6. V případě prodlení Klienta je Dodavatel oprávněn dočasně pozastavit další poskytování Služeb Klientovi. Tím nevzniká Klientovi nárok na náhradu škody a úhradu objednaných služeb, které nemohl v tomto období využít. Nárok Dodavatele na náhradu škody tím není dotčen.
 7. Dodavatel neodpovídá za případné zneužití přihlašovacích údajů neoprávněnou osobou, ani za následné škody a nároky třetích osob vzniklé v důsledku takového zneužití.

Reklamační řád

 1. Klient má právo stěžovat si na chybu, která se vyskytla na stránkách TestZebra.com v souvislosti se službou, která mu byla poskytnuta.
 2. Chybou na TestZebra.com se rozumí především nefunkčnost služeb na základě individuální smlouvy, a to po dobu delší než 6 hodin během 24 hodin.
 3. Chybou není, pokud jsou Služby Dodavatele nedostupné z důvodu nefunkčního připojení Klienta k síti Internet nebo z důvodu jiných skutečností, za které Dodavatel neodpovídá.
 4. Lhůta pro uplatnění reklamace je nejpozději 14 dnů ode dne, kdy Klient zjistil nebo mohl zjistit chybu.
 5. Klient je oprávněn uplatnit reklamaci písemně (poštou na adresu Dodavatele, e-mailem na adresu: info@testzebra.com). Reklamace musí být doručena Dodavateli. Dodavatel se zavazuje oznámit výsledek reklamace do 14 dnů ode dne doručení reklamace.

Závěrečná ustanovení

 1. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Je povinna o tom informovat klienty zveřejněním změn na stránkách TestZebra.com s uvedením data, od kterého tyto změny vstupují v platnost. Po nabytí účinnosti nových Podmínek pozbývají původní Podmínky platnosti.
 2. Vztahy neupravené Smlouvou a/nebo Podmínkami se řídí platnými právními předpisy Slovenské republiky.
 3. Odchylná ustanovení Smlouvy mají přednost před Podmínkami. 4. Použitelnost Podmínek nebo jejich částí lze vyloučit pouze písemnou dohodou stran ve Smlouvě.
 4. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1.3.2024.