Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti Praxuj s.r.o., IČO 50597523, Nový Svet 1182/40, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 30871/S (ďalej len „Dodávateľ“) pre prístup a využitie služieb Dodávateľa na internetovej stránke https://testzebra.com.

Úvodné ustanovenia

 1. Dodávateľ vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) upravujúce práva a povinnosti Dodávateľa a používateľov internetovej stránky https://testzebra.com (ďalej len „TestZebra.com“), a to pri vstupe na TestZebra.com a jeho ďalšom používaní.
 2. Pred registráciou, alebo iným užívaním TestZebra.com, je používateľ povinný zoznámiť sa s aktuálnym znením Podmienok a povinnosti z nich plynúce dodržiavať. V prípade registrácie používateľa - firmy, je oprávnená tak učiniť len osoba k tomu oprávnená.
 3. Podmienky sú záväzné pre všetkých používateľov služieb a neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej s Dodávateľom.
 4. Dodávateľ je platiteľom DPH.

Definície pojmov

Pojmy použité v týchto Podmienkach majú nasledujúci význam:

 • Firma/Používateľ/Klient - fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby Dodávateľa na TestZebra.com za účelom testovania určených osôb;
 • Podmienky - tieto Všeobecné obchodné podmienky;
 • TestZebra.com - webový portál umiestnený na adrese https://testzebra.com;
 • Dodávateľ - spoločnosť Praxuj s.r.o., IČO 50597523, Nový Svet 1182/40, Banská Bystrica 974 01, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 30871/S.

Služby

 1. Dodávateľ prostredníctvom TestZebra.com poskytuje Firmám službu spočívajúcu v použití vybraného testu uchádzačmi o testovanie online za týchto podmienok:
  • táto služba je dostupná iba registrovaným Firmám;
  • registrácia Firmy je zadarmo;
  • cena za jedno použitie jedného testu je uvedená v cenníku a v poúžívateľskom rozhraní Firmy;
  • zakúpený kredit je možné uplatniť do 1 roka od jeho zakúpenia;
  • pri registrácii Firma obdrží 3 kredity zadarmo;
  • cena kreditov je uvedená v cenníku;
 2. Ostatné služby sú poskytované individuálne podľa dohody.

Používanie služby

 1. Pre využitie služieb je vyžadovaná registrácia Firmy na https://testzebra.com, a to prostredníctvom vyplnenia registračného formulára. Služby si Firma objednáva prostredníctvom svojho účtu.
 2. Potvrdením vytvorenia účtu Firmy zo strany Dodávateľa prostredníctvom e-mailovej správy dochádza k uzatvoreniu rámcovej zmluvy.
 3. Jednotlivá zmluva je uzatvorená použitím kreditov či potvrdením úhrady kreditov zo strany Dodávateľa.

Platobné podmienky

 1. Cena kreditov je uvedená v cenníku. Dodávateľ je platiteľom DPH.
 2. Firma môže byť zo strany Dodávateľa upozornená na blížiacu sa exspiráciu kreditov.

Použitie portálu TestZebra.com

 1. Pred používaním TestZebra.com je Používateľ povinný zoznámiť sa so znením Podmienok. Používaním portálu TestZebra.com Používateľ vyjadruje súhlas so znením Podmienok a zaväzuje sa ich dodržiavať. Pokiaľ Používateľ s Podmienkami nesúhlasí, je povinný bezodkladne portál TestZebra.com opustiť a žiadnym iným spôsobom ho nepoužívať.
 2. Dodávateľ si vyhradzuje právo zrušiť akýkoľvek účet v prípade porušenia povinností vyplývajúcich z Podmienok.
 3. Klient je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom prístupových údajov a zamedziť využívaniu účtu tretími osobami, ktoré nie sú oprávnené na jeho používanie.
 4. Účet vytvorený na základe registrácie sa dá kedykoľvek zrušiť prostredníctvom e-mailovej správy prevzatej Dodávateľom.
 5. Prihlásenie do účtu Používateľa sa uskutočňuje zadaním e-mailovej adresy zadanej pri registrácii a následným potvrdením prihlásenia zo zadanej e-mailovej adresy.
 6. Konkrétne používanie služieb vychádza z používateľského rozhrania v účte spoločnosti.
 7. Firma môže (okrem svojho prístupu v kategórii „Majiteľ“) udeliť prístup ďalším osobám v kategóriách „Administrátor“ a „Používateľ s obmedzeným prístupom“. Kategória „Administrátor“ má právo na rovnaké možnosti ako kategória „Majiteľ“ s výnimkou zrušenia účtu spoločnosti a prevodu statusu „Majiteľ“. Kategória „Používateľ s obmedzeným prístupom“ je oprávnená odosielať testy účastníkom testovania a prezerať výsledky testov týchto účastníkov.

Ochrana osobných údajov

Vyjadrením súhlasu s týmito Podmienkami, vzniká medzi Klientom a Dodávateľom zmluvný vzťah, na základe ktorého Dodávateľ poskytuje Klientovi služby spojené s testovaním Klientom určených osôb. V rámci tohto zmluvného vzťahu dochádza aj k spracúvaniu osobných údajov. Klient v danom vzťahu vystupuje v právnom postavení ako „Prevádzkovateľ“ a Dodávateľ v právnom postavení ako „Sprostredkovateľ“. Predmetom tejto kapitoly je poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom, spracúvaním osobných údajov v mene Prevádzkovateľa.

Poverenie spracúvať osobné údaje

Podľa čl. 28 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o OOÚ“).

Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje na základe zmluvného vzťahu, podľa tejto kapitoly a spôsobom podľa Nariadenia GDPR, Zákona o OOÚ a osobitných zákonov.

Sprostredkovateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov dotknutých osôb, najmä ich dôvernosť, integritu a dostupnosť, v súlade s Nariadením GDPR, zákonom o OOÚ a opatreniami v oblasti technickej a organizačnej bezpečnosti.

Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje za účelom zabezpečenia služby testovania osôb.

Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje o testujúcich osobách (ďalej len „dotknuté osoby“) v rozsahu bežných osobných údajov, nasledovne: identifikačné údaje, kontaktné údaje, údaje potrebné pre normovanie výsledkov testov a podrobnosti o absolvovaní testovania (najmä výsledky testov, prehľady, štatistiky). V prípade záujmu Klienta sa môžu počas výkonu testovania spracúvať aj údaje naznačujúce možné podvádzanie testujúceho (najmä lokalizácia, verzia prehliadača, zisťovanie či užívateľ dodržal maximalizovanú veľkosť prehliadača, stav koľkokrát testovaný kurzorom opustil okno prehliadača počas testovania, fotografie z webkamery, pokiaľ testujúci nenamieta) (ďalej len „osobné údaje“).

Prevádzkovateľ je povinný poskytovať Sprostredkovateľovi na spracúvanie zákonne získané, správne a aktualizované osobné údaje. V prípade, ak sa na spracúvanie osobných údajov vyžaduje súhlas dotknutej osoby, jeho získanie a preukázanie zabezpečuje Prevádzkovateľ. V prípade zmeny v poskytnutých údajoch, alebo v prípade odvolania udeleného súhlasu dotknutej osoby, oznámi Prevádzkovateľ tieto zmeny bezodkladne Sprostredkovateľovi.

Sprostredkovateľ je poverený vykonávať s osobnými údajmi nasledovné spracovateľské operácie získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie.

Sprostredkovateľ nie je oprávnený vykonávať prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Prevádzkovateľ súhlasí so spracúvaním osobných údajov Sprostredkovateľom prostredníctvom iných osôb - zmluvných partnerov Sprostredkovateľa (ďalej len „Ďalší Sprostredkovateľ“), nasledovne:

(1) Poskytovateľ služieb spojených s prevádzkou webovej platformy (server, hosting, cloud) - United Jobs, j.s.a., Račianska 88B, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO 53863241.

(2) Poskytovateľ emailových služieb (www.mailjet.com) - Mailjet SAS, 4, rue Jules Lefebvre, 75009 Paris, France.

(3) Poskytovateľ služieb pre psychologické testovanie (v prípade vykonávania psychologických testov) – Thalento® Headquarters, Corda Campus - Corda 6 Hall A | Kempische Steenweg 303/43, 3500 Hasselt, Belgium.

Sprostredkovateľ informuje Prevádzkovateľa v prípade akýchkoľvek zmien týkajúcich sa pridania, alebo nahradenia ďalších sprostredkovateľov, a to aktualizáciou týchto Podmienok.

Ďalší Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje a zabezpečuje ich ochranu na zodpovednosť Sprostredkovateľa. Ustanovenia Nariadenia GDPR, zákona o OOÚ a tejto kapitoly o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom Sprostredkovateľa sa vzťahujú aj na ďalšieho Sprostredkovateľa.

Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje v mene Prevádzkovateľa po dobu trvania zmluvného vzťahu.

Sprostredkovateľ je povinný po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania osobných údajov bezpečne vrátiť, alebo vymazať všetky existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.

V prípade, ak si dotknutá osoba uplatní práva podľa článku 15 až 22 Nariadenia GDPR, ktoré má vplyv na spracúvanie poskytnutých osobných údajov Sprostredkovateľom, Prevádzkovateľ bezodkladne informuje o tejto skutočnosti Sprostredkovateľa. Rovnako, ak si dotknutá osoba Prevádzkovateľa uplatní práva u Sprostredkovateľa, Sprostredkovateľ bezodkladne informuje o tejto skutočnosti Prevádzkovateľa.

Sprostredkovateľ po zohľadnení povahy spracúvania osobných údajov v čo najväčšej miere poskytne súčinnosť Prevádzkovateľovi vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plnení jeho povinnosti prijímať opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby podľa Nariadenia GDPR.

Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany Prevádzkovateľa alebo audítora, ktorého poveril Prevádzkovateľ.

Sprostredkovateľ je povinný spracúvať osobné údaje len na základe písomných pokynov Prevádzkovateľa, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii okrem prenosu na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Sprostredkovateľ je pri takom prenose povinný oznámiť Prevádzkovateľovi túto požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného záujmu.

Sprostredkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť mlčanlivosť, resp. zaviazať mlčanlivosťou o osobných údajoch aj fyzické osoby (jeho oprávnené osoby a iné ním osoby zmluvne zaviazané), ktoré prídu do styku s osobnými údajmi u Prevádzkovateľa alebo Sprostredkovateľa, ak nie sú viazané mlčanlivosťou podľa osobitného zákona. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

Sprostredkovateľ poskytne súčinnosť Prevádzkovateľovi pri zabezpečovaní plnenia povinností podľa článkov 32 až 36 Nariadenia GDPR s prihliadnutím na povahu spracúvania osobných údajov a informácie dostupné Sprostredkovateľovi.

Sprostredkovateľ bez zbytočného odkladu informuje Prevádzkovateľa, ak má za to, že sa pokynom Prevádzkovateľa porušuje Nariadenie GDPR, zákon o OOÚ, osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.

Newsletter

 • Dodávateľ na TestZebra.com umožňuje zasielanie newsletteru s aktuálnymi reklamnými a marketingovými informáciami.
 • Používateľ (alebo jeho zástupca) zaškrtnutím príslušného políčka súhlasí so spracovaním svojho e-mailu na účely zasielania informačného bulletinu s reklamnými a marketingovými informáciami o službách Dodávateľa.
 • Svoj súhlas so spracúvaním údajov môže užívateľ kedykoľvek odvolať v odkaze v prijatom newsletteri alebo prostredníctvom e-mailu Dodávateľovi na gdpr@testzebra.com.
 • E-mail sa pre potreby newslettera spracúva automaticky.
 • Tento systém strany Dodávateľa je registrovaný v registri informačných systémov osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov.
 • Účelom spracovania je poskytovať používateľom reklamné a marketingové informácie týkajúce sa služieb Dodávateľa. Súhlas sa udeľuje na dobu určitú - na obdobie 3 rokov.

Zodpovednosť za škodu

 1. Dodávateľ nezaručuje neprerušený prístup na TestZebra.com , vrátane účtu, ani nezávadnosť a bezpečnosť TestZebra.com. Dodávateľ nezodpovedá za škodu spôsobenej Používateľovi pri realizácii prístupu a používaní TestZebra.com, vrátane prípadnej škody vzniknutej pri sťahovaní dát zverejnených na TestZebra.com, škody spôsobené prerušením prevádzky, poruchou TestZebra.com, počítačovými vírusmi, škody v dôsledku straty dát, disku, neoprávneného prístupu k prenosom dát Používateľa.
 2. Kliknutím na niektoré odkazy na portáli TestZebra.com môže dôjsť k opusteniu portálu TestZebra.com a k presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov.
 3. Dodávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť či ukončiť prístup Používateľov na portál TestZebra.com.
 4. Klient je povinný chrániť údaje získané pri využívaní Služieb Dodávateľa pred akýmkoľvek zneužitím, je povinný zabezpečiť ich pred prístupom neoprávnených osôb. V prípade porušenia tejto povinnosti za škodu zodpovedá v plnom rozsahu Klient.
 5. V prípade, že budú voči Dodávateľovi uplatnené nároky z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v tejto časti, Klient sa zaväzuje tieto nároky uspokojiť a Dodávateľa odškodniť v plnom rozsahu.
 6. V prípade omeškania Klienta je Dodávateľ oprávnený dočasne pozastaviť ďalšie poskytovanie Služieb Klientovi. Týmto Klientovi nevzniká nárok na náhradu škody a náhradu za objednané služby, které po túto dobu nemohol využívať. Nárok Dodávateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.
 7. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie prihlasovacích údajov neoprávnenou osobou a ani za žiadne prípadné následné škody a prípadné nároky tretích osôb spôsobené v dôsledku takého zneužitia.

Reklamačný poriadok

 1. Klient má právo reklamovať chybu, ktorá sa vyskytla na TestZebra.com v súvislosti s jemu poskytovanou službou.
 2. Chybou na TestZebra.com sa rozumie predovšetkým nefunkčnosť Služieb na základe jednotlivej zmluvy, a to po dobu dlhšiu než 6 hodín počas 24 hodín.
 3. Chybou nie je, pokiaľ služby Dodávateľa nie sú dostupné v dôsledku nefunkčného pripojenia Klienta na internetovú sieť alebo v dôsledku iných skutočností, za ktoré Dodávateľ nezodpovedá.
 4. Lehota na uplatnenie reklamácie je najneskôr 14 dní odo dňa, kedy Klient chybu zistil alebo zistiť mohol.
 5. Klient je oprávnený uskutočniť reklamáciu písomne (poštou na adresu Dodávateľa, e-mailom na adresu: info@testzebra.com). Reklamácia musí byť doručená Dodávateľovi. Dodávateľ sa zaväzuje do 14 dní odo dňa prevzatia reklamácie oznámiť výsledok jej vybavenia.

Záverečné ustanovenia

 1. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie Podmienok. O tomto je povinný informovať Klientov zverejnením zmien na TestZebra.com s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Nadobudnutím platnosti nových Podmienok strácajú pôvodné Podmienky platnosť.
 2. Vzťahy neupravené v zmluve a/alebo v Podmienkach, sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenska.
 3. Odchýlne ustanovenia zmluvy majú prednosť pred Podmienkami. Pôsobnosť Podmienok alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou zmluvných strán v Zmluve.
 4. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.3.2024.