Zásady ochrany súkromia

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ je zodpovedným subjektom za spracúvanie osobných údajov. Ochranu vašich práv na súkromie a súkromných osobných údajov berie veľmi vážne. Zhromažďuje, spracúva a využíva vaše osobné údaje v súlade s obsahom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov, ako aj s príslušnými predpismi o ochrane osobných údajov. Týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov by Vás Prevádzkovateľ rád informoval o tom v akej miere ich zhromažďuje, spracúva, chráni a využíva.

Kto je Prevádzkovateľ

Názov spoločnosti: Praxuj, s.r.o.
Adresa: Nový Svet 40, 97401, Banská Bystrica
IČO: 50597523
Meno štatutárneho zástupcu: Mgr. Jozef Gašparík
Meno kontaktnej osoby: Mgr. Jozef Gašparík
Kontakt: gdpr@testzebra.com

Spracúvanie osobných informácií

Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ ukladá na chránených serveroch v rámci Európskej únie. Tieto sú technickými a organizačnými opatreniami chránené voči strate, ako aj voči prístupu, zmene alebo rozširovaniu vašich údajov neoprávnenými osobami. Prístup k vašim údajom je možný len pre niekoľko poučených a proti podpisu poverených Oprávnených osôb. Napriek pravidelným kontrolám však nie je možná úplná ochrana voči všetkým ohrozeniam.

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné. Osobné údaje môžete našej spoločnosti poskytnúť rôznymi spôsobmi, napr.:

 • registráciou na našich stránkach (ako uchádzač o zamestnanie)
 • v procese uzatvárania obchodnej alebo pracovnej zmluvy s našou spoločnosťou
 • objednávkou
 • reklamáciou
 • komunikáciou s Vami
 • účasťou na podujatiach organizovaných našou spoločnosťou
 • účasťou na aktivitách našej spoločnosti na sociálnej sieti
 • odoslaním kontaktného formulára s vašimi pripomienkami, dotazmi alebo otázkami
 • z verejne dostupných zdrojov a registrov
 • pri zaslaní životopisu (CV)

Kategórie spracovateľských operácií

Prevádzkovateľ podľa svojich potrieb vykonáva s vašimi osobnými údajmi tieto spracovateľské operácie:

 • kopírovanie, získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, pseudonymizácia, nahliadanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie, ... atď.

Všetky z nich sú potrebné pre naplnenie zákonných požiadaviek a interných potrieb Prevádzkovateľa v rámci svojho podnikania.

Oprávnené osoby

Naši zamestnanci a pracovníci môžu mať prístup k vašim osobným údajom výlučne na „need-to-know“ báze, tzn. len oprávnení zamestnanci konkrétneho oddelenia, s ktorým súvisí spracúvanie osobných údajov, môžu mať oprávnený prístup, pričom tento prístup je typicky obmedzený pozíciou, funkciou a pracovnou náplňou konkrétneho zamestnanca. Každý takýto zamestnanec je poučený a poverený.

Kategórie osobných údajov

Osoba
Meno
Priezvisko

Kontaktné údaje
Kontakt - súkromný email
Kontakt - služobný email
Kontakt - súkromný telefón
Kontakt - služobný telefón

Adresy
Adresa bydliska
Miesto narodenia

Dátumy k osobe
Dátum narodenia
Rok narodenia
Dátum nástupu
Dátum ukončenia pracovného pomeru

Citlivé osobné údaje
Pohlavie kandidáta/zamestnanca
Osobnostný profil kandidáta/zamestnanca
Výstup z assessment testovaní
Stav Zdravotne ťažko postihnutý (áno/nie)
Zdravotné postihnutie pracovníka
Údaje o pracovnom úraze

Iné údaje k osobe, udalosti
Druh dôchodkov
Podpis
Rodinný stav
Štátna príslušnosť
Informácie o priestupkoch a porušeniach predpisov
Odpracovaný čas
CV
Referencie

Banka
Číslo bankového účtu
IBAN
SWIFT

Rodný list
Rodné číslo

Občiansky preukaz, vodičský preukaz, pas, ...
Číslo občianskeho preukazu

Finančné údaje
Pôžička - výška príjmu
Výška mzdy
Výplatná páska
Výška hodinovej mzdy
Výška odvodov
Výška príspevku
Výška zrážky

Štúdium, vedomosti, zručnosti Jazykové zručnosti
Odborné zručnosti
Ohodnotenie testu zručnosti
Titul
Vzdelanie
Vysoká škola - fakulta
Vysoká škola - názov
Vysoká škola - odbor
Vysoká škola - ročník
Vysoká škola - rok ukončenia
Iné osobné údaje v životopise

Pracovný pomer a údaje súvisiace s výkonom práce Pracovná zmluva
Dodatok k Pracovnej zmluve
Dĺžka pracovného pomeru
Dôvod ukončenia pracovného pomeru
Druh práce
Pracovisko, Miesto výkonu práce
Pracovné zaradenie, Pozícia
Pracovné skúsenosti

Zmluvy s obchodnými partnermi
Dodávateľské zmluvy
Odberateľské zmluvy
Sprostredkovateľské - obchodné
Sprostredkovateľské - DPA

Zvukovoobrazové záznamy: fotografie, zvukovo-obrazové záznamy
Video: z testovania
Audio: z testovania

Systémové údaje pre IT
Užívateľské meno
Rola (rola, oprávnenie)
Úžívateľský identifikátor
Poskytnuté prístupové heslo do aplikácie
IP addresa
Evidencia prístupových práv

Marketing
Newsletter (dotknuté osoby s právnym vzťahom) - existujúci zákazník
Newsletter (dotknuté osoby bez právneho vzťahu) - nový (potencionálny) zákazník
Sociálne siete FaceBook, Instagram a LinkedIn
Cookies
Meta dáta

Kategórie spracovateľských operácií

Zasielanie zmenových dokumentov a údajov
Prihlásenie pracovníka do sociálnej a zdravotnej poisťovne
Odoslanie originálnych dokumentov
Poradenstvo a spracovanie daňových priznaní - inpat
Spracovanie údajov uchádzača o zamestnanie cez firemný webový formulár
Spracovanie údajov uchádzača o zamestnanie cez pracovný portál (Profesia.sk + Kariéra.sk)
Pohovor/výber uchádzača o zamestnanie
Spracovanie údajov uchádzača o zamestnanie v spolupráci s HR agentúrami a ADZ
Osobný formulár k podpisu pracovnej zmluvy
Recruitment - interview s kandidátom
HPP Prijatie kandidáta s podpisom pracovnej zmluvy
HPP Zamestnanci - podpisy dodatkov k Pracovnej zmluve
HPP Zamestnanci - Nahlásenie zmeny osobných údajov
HPP Zamestnanci - Aktualizácia údajov o pracovnom zaradení
HPP Zamestnanci - Disciplinárne prešetrenie
Zachytenie a zverejnenie fotografií a videí so zamestnancami
Organizácia súťaží v spolupráci s externým partnerom
Prihlásenie zamestnancov na interné firmné podujatia
Poskytnutie údajov o účastníkoch (zamestnancoch) externej organizácii
Poskytnutie informácií novinárom
Firemné podujatia s foto-audio-video záznamov
Newsletter - zasielanie novým Dotknutým osobám
Newsletter - zasielanie Dotknutým osobám s právnym vzťahom z minulosti
GDPR - splnenie vopred informačnej povinnosti uchádzačovi o prácu
GDPR - splnenie vopred informačnej povinnosti novému zamestnancovi
GDPR - vyhovenie právam Dotknutých osôb
GDPR - poučenie a poverenie Oprávnených osôb
GDPR - absolvovanie interného školenia zamestnancom
GDPR - absolvovanie školenia poskytnutého externým partnerom zamestnancom
BOZP - absolvovanie školenia poskytnutého externým partnerom zamestnancom
PO - absolvovanie interného školenia zamestnancom
PO - absolvovanie školenia poskytnutého externým partnerom zamestnancom
Vytvorenie záznamu o pracovnom úraze - majster/Team leader/Manager
Spracovanie a vyšetrenie závažnejšieho úrazu
Prešetrovanie podozrenia na chorobu z povolania
Hodnotenie pracovných činností a pracovnej záťaže
Hlásenie incidentu požiaru zamestnancom
Hlásenie zásahu záchrannej zdravotnej služby - výjazd sanitiek
Poskytnutie súhlasu na zrážky zo mzdy
Prístup daňových poradcov a audítorov k interným systémom
Posúdenie možnosti zamestnania diplomantov v rámci trainee programu
Preplatenie cestovných výdavkov na základe dokladov
Zabezpečenie služobnej cesty
Vyúčtovanie služobnej cesty
Spracovanie poskytnutých dokladov po služobnej ceste
Zaznamenanie dochádzky (napr. cez info terminál a iné)
Odovzdanie dokumentov do archívu
Vyradenie dokumentov z archívu, skartácia
Poukázanie odvodov a daní zamestnancov
Oznamovacia povinnosť pre orgány činné v trestnom konaní
Zasielanie informácií o vybraných zamestnancoch externým subjektom
Zaslanie mzdy študentom VŠ a SŠ
Poradenstvo pri výpočtoch mzdy a dochádzky
Zaslanie a odovzdanie výplatných pások zamestnancom
Poskytnutie údajov z osobnej zložky zamestnanca
Odovzdanie dokumentov do firemného archívu
Vyradenie dokumentov z archívu, skartácia
Prijatie pošty
Odovzdanie poštovej zásielky
Spracovanie vizitiek
Psychodiagnostika pri výbere uchádzačov do trainee programu
Uchovávanie údajov o profile uchádzačov na trainee pozíciu
Poskytnutie výstupov assessmentu
Plánovanie, príprava a rozvoj talentov pre riadiace pozície
Zápis nápadov do systému
Schválenie zadaného nápadu
Uschovanie a archivácia návrhov a zmlúv
Zamestnanci vystupujúci z pracovného pomeru: uzatvorenie a vyplatenie odmeny
Spracovanie fotografií a videí zamestnancov na tímovej tabule
Vytvorenie obchodného prípadu
Obchodné rokovanie
On-line obchodné rokovanie
Jednorazový nákup
Spracovanie zmlúv, objednávok a reklamácií
Predaj tovaru a služieb
Testovanie kandidátov
Video záznam z testovania kandidátov

Kategórie Dotknutých osôb

kandidáti o prácu zasielajúci CV
kandidáti na pohovoroch
noví zamestnanci
stáli zamestnanci
manželia/manželky zamestnancov, ich vyživované deti, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby
zamestnanci na Dohodu
študenti
brigádnici
zákazníci
dodávatelia tovaru a služieb
návštevníci webovej stránky
návštevníci sociálnych sietí
prijímatelia Newsletteru
testované osoby

Prevádzkovateľ je oprávnený na to, aby v rámci právnych predpisov o ochrane osobných údajov čiastočne alebo úplne poveril spracúvaním vašich osobných údajov externých poskytovateľov služieb, ktorí pôsobia pre Prevádzkovateľa ako Sprostredkovatelia podľa čl. 4 odseku 8 Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov GDPR.

Externí poskytovatelia služieb nám pomáhajú napr. pri technickom prevádzkovaní a podpore webových stránok a aplikácii, manažmente údajov, príprave a poskytovaní služieb, marketingu a analýze webových stránok a aplikácií. Prevádzkovateľ však ostáva zodpovedný za ochranu odovzdaných údajov aj naďalej. Poskytovatelia služieb poverení Prevádzkovateľom pritom spracovávajú vaše údaje výlučne podľa našich pokynov. Je to zabezpečené prísnymi zmluvnými úpravami, technickými a organizačnými opatreniami a našimi doplňujúcimi kontrolami. Našimi sprostredkovateľmi sú:

 • Cloudflare, Inc. — Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA — Server
 • Fakturoid s.r.o. — Fakturoid s.r.o., V Pláni 532/7, 142 00 Praha — Lhotka, Česká republika, IČO 04656679 — Fakturácia
 • Google Ads — Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland — PPC reklamy, Analytika — Cloudové úložisko
 • Ing. Veronika Buranovská — Ing. Veronika Buranovská, Strážovská 6442/2, 97411 Banská Bystrica, Slovensko, IČO 46 303 367 — Vedenie účtovníctva a HR
 • Mailjet SAS — Mailjet SAS, 4, rue Jules Lefebvre, 75009 Paris, France — Emaily
 • Praxuj s.r.o. — Praxuj s.r.o., Nový Svet 1182/40, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko, IČO 50597523 — Kamerový záznam
 • Slack — Slack Technologies Limited, Salesforce Tower, 60 R801, North Dock, Dublin, Ireland — Komunikátor
 • Stripe — Stripe Payments Europe Limited, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, D02 H210, Ireland — Platobná brána
 • Thalento® — Thalento® Headquarters, Corda Campus - Corda 6 Hall A | Kempische Steenweg 303/43, 3500 Hasselt, Belgium — Testy
 • United Jobs, j.s.a. — United Jobs, j.s.a., Račianska 88B, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovensko, IČO 53863241 — Server, emaily, databáza
 • Websupport s.r.o. — Websupport s.r.o., Karadžičova 7608/12, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 36 421 928 — Web hosting, domény, emaily

Kategórie príjemcov/tretie strany

K prenosu vašich údajov tretím stranám dochádza vtedy, keď sme k tomu zákonom viazaní, keď je poskytnutie údajov potrebné na vykonanie našich zákonných a zmluvných povinností. Ide väčšinou o štátny sektor ako napr. Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, daňový úrad, Polícia, súdy, právne služby, exekútor, banky, pošta a pod.

Účely a právne základy

Získavanie osobných údajov kandidátov/záujemcov o konkrétnu pracovnú pozíciu
čl. 6 ods. 1 písm. a), b), čl. 13 nariadenia GDPR

Uschovanie OÚ neúspešného kandidáta na neskoršie prípadné použitie
čl. 6 ods. 1 písm. a), čl. 13 nariadenia GDPR

Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovnoprávnym vzťahom a obdobným vzťahom (odvody, mzdová agenda, výplatné pásky, spracovanie účtovných dokladov, dane, prihlasovanie do poisťovní, evidencia odpracovaných hodí, PN, vstup do areálu, prístupové údaje do IS, poskytovanie OÚ zamestnancov pri kontrole legálneho zamestnávania, školenie BOZP, PO a GDPR, Zaistenie stravovania pre zamestnancov, pracovný spis, Cestovné príkazy, Evidencia výdaja pracovných pomôcok, evidencia pracovných úrazov a testovanie požitia alkoholu)
čl. 6 ods. 1 písm. b), c), f) a čl. 13 nariadenia GDPR, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, povinné vstupné a pravidelné školenia: zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vytvorenie protokolu o pracovnom úraze, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a zaistenie (preventívnych) zdravotných prehliadok, prihlásenie do Sociálnej poisťovne podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve , zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. č. 286/1992 Zb., Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde, Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcií práce v platnom znení, Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Pracovná zdravotná služba
zákon č. 576/2004 Z.z. - Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Právne poradenstvo a zastupovanie
čl. 6 ods. 1 písm. b), f), čl. 13 nariadenia GDPR

Účasť na exekučnom konaní
čl. 6 ods. 1 písm. c), f) a čl. 13 nariadenia GDPR, Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)

Objasňovanie trestnej činnosti
čl. 6 ods. 1 písm. b), c, f), čl. 13 nariadenia GDPR, Zákon č.99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v plamom znení, zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v platnom znení, zákon o nahlasovaní protispoločenskej činnosti

Vymazanie osobných údajov/plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zákona
čl. 5 ods. 1 písm. e) , čl. 17 Nariadenia, § 10 , § 23 zákona o OOÚ

Archivovanie osobných údajov
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Evidencia žiadosti Dotknutých osôb
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Prijímanie objednávok
čl. 6 ods.1 písm. b), f) nariadenia GDPR

Reklamačné konanie
čl. 6 ods.1 písm. b), c) nariadenia GDPR

Uzatváranie obchodných zmlúv
čl. 6 ods.1 písm. b), f) nariadenia GDPR

Vedenie zoznamu dodávateľov
čl. 6 ods.1 písm. f) nariadenia GDPR

Získavanie a vedenie zoznamu OÚ zákazníkov
čl. 6 ods.1 písm. f) nariadenia GDPR

Poštové služby (firemná pošta)
čl. 6 ods.1 písm. b), c), f) nariadenia GDPR

Rezervácia hotelového ubytovania na služobnej ceste
čl. 6 ods.1 písm. b) nariadenia GDPR

Rezervácia dopravy (letenky, auto požičovňa)
čl. 6 ods.1 písm. b) nariadenia GDPR

Dobrovoľné a zákonné školenia na Slovensku
čl. 6 ods.1 písm. c), f) nariadenia GDPR

Dobrovoľné školenia v zahraničí
čl. 6 ods.1 písm. b), c), f) nariadenia GDPR - zmluvný vzťah

Konzultácie a služby v oblasti IT
čl. 6 ods.1 písm. b) nariadenia GDPR

Web hosting, email, administrácia
čl. 6 ods.1 písm. b) nariadenia GDPR

Cloudové úložisko
čl. 6 ods.1 písm. b) nariadenia GDPR

OÚ z formulára na web stránke
čl. 6 ods.1 písm. f) nariadenia GDPR

Spracovanie cookies na web stránke
čl. 6 ods.1 písm. a) nariadenia GDPR

Marketingové oslovovania - cold call
Zákon č. 452/2001 Z.z. o Elektronických komunikáciách, zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa

Žiadosť o zasielanie Newsletter z web stránky
čl. 6 ods.1 písm. a), f) nariadenia GDPR

Registrácia - eShop
čl. 6 ods.1 písm. b) nariadenia GDPR

Registrácia - vernostný program
čl. 6 ods.1 písm. b), c), f) nariadenia GDPR - zmluvný vzťah

Externé vedenie HR administratívy, externý nábor zamestnancov, ADZ
čl. 6 ods.1 písm. b) nariadenia GDPR, zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov

Video záznam z testovania kandidáta
Súhlas dotknutej osoby - čl. 6 ods.1 písm. a), § 13, ods. 1, písm. a

Spracovanie výsledkov testov osobnosti a zručností
Súhlas dotknutej osoby - čl. 6 ods.1 písm. a), § 13, ods. 1, písm. a

Marketingové služby
čl. 6 ods.1 písm. b) nariadenia GDPR

Poverenie Oprávnenej osoby
Nariadenie GDPR

Zápisnica k uplatneniu práva Dotknutej osoby
Nariadenie GDPR

Fotografie a videá zo spoločenskej udalosti spracúvané externým fotografom - zamestnanca a obchodných partnerov
Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia alebo § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z, Sprostredkovateľská zmluva

Prenos do zahraničia

Prevádzkovateľ sa zaväzuje rešpektovať nariadenie GDPR, ktorá umožňuje prevody nielen do tretích krajín, ale aj na územie alebo na špecifikovaný sektor v tretej krajine alebo do medzinárodnej organizácie za predpokladu, že im bolo udelené rozhodnutie o primeranosti (zoznam)

V prípade, že neexistuje rozhodnutie o primeranosti, tak prevádzkovateľ (alebo sprostredkovateľ) používa min. jedno z bezpečnostných opatrení, ktoré zahŕňajú napríklad:

 • Výslovný súhlas dotknutej osoby
 • Právne záväzný a vynútiteľný nástroj uložený verejnými orgánmi
 • Záväzné firemné pravidlá
 • štandardné zmluvné doložky o ochrane osobných údajov prijaté Komisiou v súlade s postupom preskúmania podľa GDPR. Štandardné zmluvné doložky o ochrane osobných údajov prijaté orgánom dohľadu a schválené Komisiou v súlade s postupom preskúmania podľa GDPR
 • Schválený kódex správania spolu so záväznými a vynútiteľnými záväzkami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v tretej krajine, aby uplatnil príslušné záruky, a to aj pokiaľ ide o práva dotknutých osôb.
 • Schválený certifikačný mechanizmus spolu so záväznými a vynútiteľnými záväzkami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v tretej krajine, aby uplatnil príslušné záruky vrátane práv dotknutých osôb.

Monitoring (CCTV)

Prevádzkovateľ túto možnosť nevyužil a svoje prevádzky nemonitoruje kamerovým systémom za legálnym účelom a právnom základe v zmysle nariadenia GDPR a interných smerníc. Vykonaný test proporcionality vyhodnotil riziká a intenzitu narušenia práv a slobôd dotknutej osoby ako zanedbateľné.

Web stránka

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na svojich internetových stránkach na báze vášho súhlasu (použitie všetkých nie technicky nevyhnutných súborov cookies; rozšírenia opt-out − pozri dole; komunikácia prostredníctvom formulára alebo e-mailového newslettera), ako aj na účely plnenia svojich zákonných povinností a na zaručenie bezpečného nákupu (internetový obchod) v oprávnenom záujme.

Pri používaní našich internetových stránok na čisto informatívne účely, t. j. keď sa nezaregistrujete, ani iným spôsobom neposkytujete informácie, zbierame iba osobné údaje, ktoré odosiela váš prehliadač. Pri návšteve našej internetovej stránky zbierame ďalej uvádzané údaje, ktoré sú pre nás technicky dôležité, aby sme vám internetovú stránku zobrazili a zaručili jej stabilitu a bezpečnosť: IP adresu a IP sídlo, dátum a čas žiadosti, odchýlku časovej zóny od greenwichského stredného času (GMT), obsah požiadavky (konkrétnu stránku), stav prístupu/stavový kód HTTP, každý objem prenesených dát, internetovú stránku, z ktorej požiadavka prišla, operačný systém a jeho rozhranie, jazyk a verziu softvéru prehliadača, počet, trvanie a dobu spustení, vyhľadávače a kľúčové slová, ktoré ste použili, typ prehliadača, veľkosť obrazovky a operačný systém. Viac o používaní súborov cookies nájdete dole, v časti „Používanie súborov cookies“.

Odkazy na iné web stránky

Na našich internetových stránkach tiež umiestňujeme odkazy na iné internetové stránky; je to len na informačné účely. Tieto internetové stránky nekontrolujeme a preto sa na ne nevzťahujú ustanovenia tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. V prípade, že spustíte nejaký odkaz, môže o vás prevádzkovateľ tejto internetovej stránky zozbierať údaje, a tieto spracuje v súlade so svojím vyhlásením o ochrane údajov, ktoré sa môže líšiť od našej verzie.

Osobné údaje, k prenosu ktorých dochádza z vášho prehliadača len pri informatívnom používaní našej internetovej stránky a ktoré Prevádzkovateľ zbiera („protokolové súbory“), sa spravidla uchovávajú na obdobie 3 mesiacov. Na dlhšie obdobie sa ukladajú protokolové súbory v našich systémoch len na účely prešetrovania nezrovnalostí alebo v prípade ohrozenia bezpečnosti.

Prevádzkovateľ vo všeobecnosti ukladá vaše osobné údaje len dovtedy, kým je to nevyhnutné na plnenie účelu, na ktorý boli získané. Prevádzkovateľ ukladá vaše údaje v každom prípade na obdobie trvania nášho zmluvného vzťahu. Na dlhšie obdobie ukladá Prevádzkovateľ vaše osobné údaje na účely plnenia zákonných povinností úschovy (napr. dodržanie 7-ročnej archivačnej lehoty podľa platných ustanovení daňových zákonov a obchodného práva). Ak je to potrebné, Prevádzkovateľ môže uchovávať vaše údaje aj dovtedy, kým nebudú premlčané potenciálne právne nároky voči Prevádzkovateľovi; pri niektorých nárokoch môže byť premlčacia lehota až 30 rokov.

Ak už neexistujú oprávnené dôvody na ďalšiu úschovu osobných údajov, tieto údaje sa vymažú alebo anonymizujú.

Internetový obchod

Na zodpovedanie vašich otázok, realizáciu vašich objednávok a zákaziek v internetovom obchode spracúvame nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, titul, e-mailovú adresu, heslo, dátum narodenia, názov firmy, kontaktnú osobu, číslo zápisu, IČ DPH, telefónne číslo, číslo faxu, dodaciu adresu a fakturačnú adresu, údaje o platobnej karte, číslo účtu. Viac o používaní súborov cookies v internetovom obchode nájdete dole, v časti „Používanie súborov cookies“.

Newsletter

Prostredníctvom newslettera informuje Prevádzkovateľ o aktuálnych témach, novom vývoji a ponukách. Ak chce používateľ odoberať newsletter ponúkaný na internetovej stránke, potrebuje e-mailovú adresu, ako aj informácie, ktoré mu umožnia overiť, či je používateľ zároveň vlastníkom zadanej e-mailovej adresy, resp. či vlastník e-mailovej adresy súhlasí aj s odoberaním newslettera. Na prihlásenie sa k odberu newslettera potrebuje platnú e-mailovú adresu. Pri registrácii sa uloží IP adresa a dátum prihlásenia k odberu. Tento postup zvyšuje bezpečnosť v prípade, že e-mailovú adresu zneužije tretia strana a prihlási sa k odberu newslettera bez vedomia oprávneného používateľa. Prevádzkovateľ používa tieto údaje výlučne na odosielanie požadovaných informácií. Na prihlásenie k odberu newslettera v internetovom obchode je potrebná tak e-mailová adresa, ako aj meno, priezvisko. Po registrácii dostane používateľ e-mail, aby kliknutím na odkaz potvrdil prihlásenie („double opt-in“). Objednaním newslettera súhlasíte s tým, že všetky uvedené údaje sa spracujú. Súhlas s ukladaním údajov, e-mailovej adresy, ako aj jej používaním pre účely newslettera, môžete kedykoľvek zrušiť. Zrušíte ho kliknutím na odkaz v newsletteri alebo zaslaním správy Prevádzkovateľovi.

Ak ste však klientom Prevádzkovateľa a máte medzi sebou z minulosti zmluvný vzťah, tak Prevádzkovateľ váš súhlas mať nemusí, pretože vaše osobné údaje spracováva na právnom základe Oprávneného záujmu. Aj v tomto prípade však ukladanie vašich údajov, e-mailovej adresy, ako aj jej používaním pre účely newslettera, môžete kedykoľvek zrušiť.

Kontaktný formulár

Údaje, ktoré ste vo formulári uviedli na účely spracovania žiadosti a pre prípad ďalších otázok, si Prevádzkovateľ ukladá na nevyhnutne dlhú dobu. Pred odoslaním formulára musíte aktívnym konaním vyjadriť súhlas s elektronickým zhromažďovaním a spracovaním svojich údajov. Výnimku tvoria formuláre, ak ich Prevádzkovateľ má, určené na reklamačné konanie, objednávku. Takto získané osobné údaje sa používajú na iných právnych základoch.

Používanie súborov cookies a aplikácií tretími poskytovateľmi

Pri používaní internetovej stránky sa navyše v prístupovom zariadení návštevníka uložia súbory „cookies“. Cookies sú malé údaje, ktoré umožňujú ukladanie informácií týkajúcich sa zariadenia do prístupového zariadenia (PC, smartfón a iné). Na jednej strane slúžia k ústretovej použiteľnosti internetových stránok a tým aj používateľovi (napr. ukladanie prihlasovacích údajov), a na druhej strane na zhromažďovanie štatistických údajov pri používaní internetovej stránky a ich analýzu na účely zlepšovania ponuky. Používateľ môže ovplyvniť používanie súborov cookies. Vo väčšine prehliadačov existuje možnosť obmedziť ukladanie súborov cookies, alebo mu úplne zabrániť. Upozorňujeme však na to, že bez súborov cookies sa môže obmedziť používanie a najmä komfortnosť používania.

Pri používaní internetového obchodu sa v počítači návštevníka ukladajú aj súbory cookies, aby bolo možné sledovať pohyby v internetovom obchode, používať nákupný košík a povoliť rozpoznávanie návštevníkov pri opakovanej návšteve na našej internetovej stránke.

Naše internetové stránky používajú nasledovné typy súborov cookies, ktorých rozsah a spôsob fungovania sú vysvetlené v nasledujúcej časti:

NázovÚčelLehota uloženiaPoskytnutie údajov 3. stranám
__stripe_midplatobná brána Stripe7 dníáno
__stripe_orig_propsplatobná brána Stripe8 dníáno
__stripe_sidplatobná brána Stripe30 minútáno
_gaanalytika Google Analytics2 rokyáno
_ga_NT3WQWXHSNanalytika Google Analytics2 rokyáno
cf_clearancecloud úložisko Cloudinary160 dníáno
cidplatobná brána Stripe70 dníáno
cookie-permsplatobná brána Stripe145 dníáno
FPAUcloud úložisko Cloudinary70 dníáno
machine_identifierplatobná brána Stripe160 dníáno
private_machine_identifierplatobná brána Stripe75 dníáno
testZebraAuthenticationautentifikácia užívateľovpo dobu návštevynie

Dočasné súbory cookies

Dočasné súbory cookies sa automaticky vymažú po zatvorení prehliadača. Patria k nim najmä relačné súbory cookies. Tieto ukladajú takzvanú session ID, pomocou ktorej sa rôzne požiadavky vášho prehliadača môžu priradiť k spoločnej relácii. Vďaka tomu môžeme rozpoznať váš počítač, keď sa vrátite na naše internetové stránky. Tieto relačné súbory cookies sa vymažú, keď sa odhlásite alebo zatvoríte prehliadač. Aby ste v internetovom obchode mohli používať nákupný košík a pokladňu, musia sa povoliť aj relačné cookies. Ak zákazník vo všeobecnosti nechce alebo nemôže prevziať súbory cookies, existuje možnosť objednávať tovar aj prostredníctvom e-mailu, faxu alebo telefonicky.

Trvalé súbory cookies

Trvalé súbory cookies sa vymažú automaticky po určitom čase, ktorý sa môže líšiť v závislosti od súboru cookie. Avšak aj vy sami môžete súbory cookies kedykoľvek vymazať vo vašich nastaveniach prehliadača. Prispievajú k ústretovej použiteľnosti (okrem iného k zobrazeniu obsahu primeraného pre danú lokalitu) a slúžia na analýzu internetových stránok (pozri „Google Analytics“). Navyše zabudované zásuvné moduly (pozri dole) využívajú súbory cookies na realizáciu svojich služieb.

Automatizované profilovanie

Vaše osobné údaje spracúvame aj automatizovaným profilovaním na základe výsledkov testov, ktoré ste podstúpili ako záujemca o prácu.

Voči výslednému profilu sa môžete odvolať a požadovať opätovné prehodnotenie človekom, ktorému musíme vyhovieť.

Vaše práva

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“, článok 17 GDPR)

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2;
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1.

Právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR)

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Právo na Oznamovaciu povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania (článok 19 GDPR)

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1 a článku 18, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

Právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR)

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:
sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b), a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 a aj právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Právo namietať (článok 21 GDPR)

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Ak sa domnievate, že spracúvaním vašich osobných údajov dochádza k porušeniu príslušných právnych predpisov, predovšetkým nariadenia, môžete sa obrátiť so svojou sťažnosťou na Kontrolný úrad SR.

Obmedzenie práv Dotknutej osoby

Podľa ustanovení Nariadenia GDPR článku 17 ods. 3, ustanovuje aj dôvody, pre ktoré nemusí byť právo dotknutej osoby na zabudnutie vykonané. Právo na výmaz osobných údajov sa neuplatní, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 • na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3;
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods.1, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 • spracúvanie osobných údajov je určené osobitným predpisom
 • si uplatnila svoje právo na opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 • si uplatnila svoje právo na likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil a požadovaný kamerový záznam poruší práva iných Dotknutých osôb
 • Dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a neurobí tak za ňu jej zákonný zástupca
 • Dotknutá osoba nežije a neurobí tak za ňu jej blízka osoba (§ 116 Občianskeho zákonníka) Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť obmedzenie práv (nevyhovenie žiadosti) dotknutej osobe, jej zástupcovi alebo blízkej osobe, ako aj úradu.

Ako si môžete uplatniť vaše práva

Jednotlivé práva môžete u Prevádzkovateľa uplatniť takým komunikačným kanálom, aký považujete pre seba za najvhodnejší. Rovnakým komunikačným kanálom Vám bude aj odpovedané, prípadne sa dohodnete v zápisnici na inom. Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam sa poskytujú bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, je Prevádzkovateľ oprávnený si účtovať poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií vo výške 50€.

Za ako dlho môžem očakávať odpoveď

Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám Prevádzkovateľ poskytne čo najskôr, najneskôr však do 1 mesiaca. Lehotu je oprávnený v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o 1 mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu Vás bude informovať.

Otázky a sťažnosti

Ak máte otázky alebo pochybnosti týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, alebo ak si prajete uplatniť niektoré z práv, ktoré Vám vyplývajú z tohto oznámenia, môžete kontaktovať vyššie uvedenú Kontaktnú osobu.

V prípade vnútroštátneho prenosu osobných údajov sa s otázkami a so sťažnosťami môžete tiež kontaktovať:

Úrad na ochranu osobných údajov SR
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
E-mail všeobecne: statny.dozor@pdp.gov.sk

V prípade cezhraničného prenosu osobných údajov sa s otázkami a so sťažnosťami môžete tiež kontaktovať orgán na ochranu osobných údajov v štáte, kde má prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ svoju hlavnú prevádzkareň v EÚ.

KrajinaNázovOdkaz
RakúskoRakúsky úrad na ochranu údajovhttp://www.dsb.gv.at/
BelgickoKomisia pre ochranu osobných údajovhttp://www.privacycommission.be/
BulharskoKomisia na ochranu osobných údajovhttp://www.cpdp.bg/
ChorvátskoChorvátsky úrad na ochranu osobných údajovhttp://www.azop.hr/
Cyprussplnomocnenec pre ochranu osobných údajovhttp://www.dataprotection.gov.cy/
Česká republikaÚrad na ochranu osobných údajovhttp://www.uoou.cz/
DánskoNórsky úrad na ochranu údajovhttp://www.datatilsynet.dk/
EstónskoEstónsky inšpektorát pre ochranu údajovhttp://www.aki.ee/en
FínskoÚrad ombudsmana pre ochranu údajovhttp://www.tietosuoja.fi/en/
FrancúzskoNárodná komisia pre informačné technológie a slobody – CNILhttp://www.cnil.fr/
NemeckoFederálny komisár pre ochranu údajov a slobodu informáciíhttps://www.bfdi.bund.de/DE/Home/home_node.html
GréckoGrécky úrad na ochranu údajovhttp://www.dpa.gr/
MaďarskoMaďarský komisár pre ochranu údajovhttp://www.naih.hu/
ÍrskoKomisár pre ochranu údajovhttp://www.dataprotection.ie/
TalianskoGarant za ochranu osobných údajovhttp://www.garanteprivacy.it/
LotyšskoŠtátny inšpektorát údajovhttp://www.dvi.gov.lv/
LitvaŠtátna ochrana údajovhttp://www.ada.lt/
LuxemburskoNárodná komisia pre ochranu údajovhttp://www.cnpd.lu/
MaltaÚrad splnomocnenca pre ochranu údajovhttps://idpc.org.mt/en/Pages/Home.aspx
HolandskoHolandský úrad na ochranu údajovhttps://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
PoľskoÚrad generálneho inšpektora pre ochranu osobných údajov – GIODOhttps://www.uodo.gov.pl/en
PortugalskoNárodná komisia pre ochranu údajov – CNPDhttp://www.cnpd.pt/
RumunskoNárodný dozorný úrad pre spracovanie osobných údajovhttp://www.dataprotection.ro/
SlovenskoÚrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republikyhttp://www.dataprotection.gov.sk/
SlovinskoKomisár pre informáciehttps://www.ip-rs.si/
ŠpanielskoAgentúra na ochranu údajovhttps://www.agpd.es/
ŠvédskoŠvédsky úrad na ochranu údajovhttp://www.datainspektionen.se/
UKÚrad komisára pre informáciehttps://ico.org.uk/
EU DPAEurópsky dozorný úradník pre ochranu údajovhttp://www.edps.europa.eu/_en